JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Stichwort]

Vyhlásenie o ochrane údajov

Stav: 1/2018

§ 1 Informácie o zbere osobných údajov

(1) V ďalšom texte informujeme o zbere osobných údajov pri používaní nášho webu. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sú osobne spojiteľné s vami, napríklad meno, adresa, e-mailové adresy, používateľské správanie.

(2) Zodpovedná osoba podľa článku 4, odsek 7, Základného nariadenia o ochrane údajov EÚ (EU-Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO) je JET Tageslicht & RWA GmbH, Weidehorst 28, D-32609 Hüllhorst. Našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad## alebo na poštovej adrese JET Tageslicht & RWA GmbH, Weidehorst 28, D-32609 Hüllhorst s dodatkom „Zodpovedná osoba pre ochranu údajov“.

(3) Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, ukladáme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, prípadne vaše meno a telefónne číslo), aby sme mohli zodpovedať vaše otázky. V tejto súvislosti zaznamenané údaje zmažeme potom, čo ich uloženie už nie je potrebné, alebo obmedzíme ich spracovanie, pokiaľ existuje zákonná povinnosť ich uchovávania.

(4) Pokiaľ niektoré funkcie našej ponuky zverujeme povereným poskytovateľom služieb alebo pokiaľ by sme vaše údaje chceli využiť na reklamné účely, budeme vás nižšie podrobne informovať o príslušných postupoch. Pritom uvádzame aj stanovené kritériá pre lehoty uloženia.

§ 2 Vaše práva
(1) Máte proti nám nasledujúce práva, týkajúce sa príslušných osobných údajov:

– právo na informáciu,
– právo na opravu alebo vymazanie,
– právo na obmedzenie spracovania,
– právo na odmietnutie spracovania,
– právo na prenositeľnosť údajov.

(2) Okrem toho máte právo sťažovať sa na nami vykonávané spracovanie vašich osobných údajov na úrade pre ochranu osobných údajov.

§ 3 Zber osobných údajov pri návšteve nášho webu
(1) Pri iba informačnom používaní webu, teda pokiaľ sa neregistrujete alebo nám neodovzdávate informácie iným spôsobom, zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré odovzdáva váš internetový prehľadávač na náš server. Pokiaľ si chcete prezerať náš web, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky potrebné, aby sme vám mohli ukázať náš web a zaistiť stabilitu a bezpečnosť (právnym podkladom je článok 6, odsek 1, strana 1, písmeno f DS-GVO):

– IP-adresa
– dátum a čas otázky
– rozdiel časovej zóny vzhľadom na Greenwich (GMT)
– obsah požiadavky (konkrétna strana)
– prístupový štatút/kód štatútu HTTP
– príslušné prenesené množstvo údajov
– web, z ktorého pochádza požiadavka
– internetový prehľadávač
– operačný systém a jeho rozhranie
– jazyk a softvérová verzia internetového prehľadávača.


(2) Okrem vyššie uvedených údajov sa pri vašom používaní nášho webu vo vašom počítači ukladajú cookie. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sú na vašom pevnom disku uložené s priradením k vami používanému internetovému prehľadávaču a ktorých prostredníctvom sa miestu, ktoré cookie používa (v tomto prípade nám) odovzdávajú určité informácie. Cookie nie sú schopné vykonávať žiadne programy alebo prenášať do vášho počítača vírusy. Slúžia na celkové zvýšenie používateľskej prívetivosti a efektivity internetovej ponuky.

(3) Použitie cookie:
a) Tento web používa nasledujúce druhy cookie, ktorých rozsah a funkcia je vysvetlená ďalej:
– Prechodné cookie (pozrite b)

b) Prechodné cookie sa automaticky zmažú pri zatvorení vášho internetového prehľadávača. K nim patria obzvlášť session cookie. Tie ukladajú takzvané session-ID, s ktorých pomocou sa rôzne požiadavky vášho internetového prehľadávača dajú priradiť spoločnej relácii. S ich pomocou je váš počítač opäť rozpoznaný, pokiaľ sa vrátite na náš web. Session-cookie sa zmažú, keď sa odhlásite alebo zavriete prehľadávač.

c) Nastavenie svojho internetového prehľadávača môžete upraviť podľa svojich požiadaviek a napríklad odmietnuť ukladanie cookie tretích strán alebo všetkých cookie. Upozorňujeme na to, že prípadne nebudete schopní používať všetky funkcie tohto webu.

d) Cookie používame, aby sme vás mohli identifikovať pri následných návštevách, pokiaľ u nás máte účet. Inak by ste sa pri každej návšteve museli znovu prihlasovať.

e) Použité Flash-Cookie nezaznamenáva váš internetový prehľadávač, ale váš Flash-plugin. Pokiaľ si neprajete spracovanie flash-cookie, musíte si inštalovať zodpovedajúci Add-On, napríklad „Better Privacy“ pre Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) alebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pre Google Chrome. Okrem toho odporúčame pravidelne mazať vaše cookie a históriu prehľadávača.

§ 4 Ďalšie funkcie a ponuky nášho webu

(1) Okrem čisto informačného používania nášho webu ponúkame rôzne služby, ktoré môžete používať v prípade záujmu. Na to musíte spravidla uvádzať ďalšie osobné údaje, ktoré využívame na poskytovanie príslušných služieb, a pre ktoré platia vyššie uvedené zásady spracovania údajov.

(2) Na spracovanie vašich údajov sčasti využívame externých poskytovateľov služieb. Tých sme starostlivo vybrali a poverili, sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne ich kontrolujeme.

(3) Ďalej môžeme vaše osobné údaje odovzdávať tretím stranám, pokiaľ spoločne s našimi partnermi ponúkame účasť na akciách, výherných hrách, uzatváranie zmlúv alebo podobné výkony. Bližšie informácie k tomuto dostanete pri odovzdávaní svojich osobných údajov alebo nižšie, v popise ponuky.

(4) Pokiaľ naši poskytovatelia služieb alebo partneri majú sídlo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, informujeme vás o dôsledkoch tohto stavu v popise ponuky.


§ 5 Námietky alebo odvolanie spracovania vašich údajov

(1) Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním svojich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie ovplyvní prípustnosť spracovania vašich osobných údajov potom, ako ste ho proti nám uplatnili.

(2) Pokiaľ je naše spracovanie vašich osobných údajov založené na zvážení záujmov, môžete sa proti spracovaniu odvolať. To platí v prípade, keď spracovaní obzvlášť nie je nutné na splnenie zmluvy s vami, čo vždy uvádzame pri následnom popise funkcií. Pri vykonaní takéhoto odvolania prosíme o uvedenie dôvodov, prečo by sme nemali spracovávať vaše osobné údaje tak, ako to robíme. V prípade vášho zdôvodneného odvolania skontrolujeme stav veci, a buď spracovanie údajov zastavíme alebo upravíme, alebo vám oznámime naše naliehavé ochranné dôvody, na ktorých základe budeme v spracovaní pokračovať.

(3) Samozrejme, vždy sa môžete odvolať proti spracovaniu svojich osobných údajov s cieľom reklamy a analýzy údajov. O svojom odvolaní nás môžete informovať na nasledujúcich kontaktných adresách: ##ed.eppurg-tej@ofni## alebo ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad##.

Vyhlásenie o ochrane údajov Web Analytics

Používanie Google Analytics
(1) Tento web používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Pomocou cookie vytvárané informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP-anonymizácie na tomto webe však Google vašu IP-adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Zmluvy o európskom hospodárskom priestore pred tým skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenáša celá IP-adresa a tam sa skráti. Na zákazku prevádzkovateľa tohto webu bude Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie vášho používania webu, na zostavovanie správ o aktivitách na webe a na poskytovanie ďalších, s používaním webu a Internetu súvisiacich služieb, týkajúcich sa prevádzkovateľa webu.

(2) IP-adresa, odovzdávaná vaším internetovým prehľadávačom v rámci Google Analytics sa nebude zlučovať s inými dátami Googlu.

(3) Ukladanie cookie môžete zamedziť zodpovedajúcim softvérovým nastavením svojho internetového prehľadávača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade eventuálne nebudete schopní využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zberu dát, vykonávanému pomocou cookie a vzťahujúcich sa k vášmu používaniu webu (vrátane svojej IP-adresy), na Googli a spracovanie týchto dát Googlom prevzatím a inštaláciou pluginu pre prehľadávač na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tento web používa Google Analytics s dodatkom „_anonymizeIp()“. V dôsledku toho sa IP-adresy spracovávajú v skrátenej forme, čím je možné vylúčiť vztiahnuteľnosť ku konkrétnej osobe. Pokiaľ ide o vzťah ku konkrétnej osobe na základe takto získaných dát, tento sa teda okamžite vylúči a osobné dáta sa preto neodkladne zmažú.

(5)  Google Analytics používame, aby sme mohli vykonávať analýzu používania nášho webu a jeho priebežné zlepšovanie. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné dáta prenášajú do USA, sa Google podriadil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym podkladom na používanie Google Analytics je článok 6, odsek 1, str. 1, písmeno f DS-GVO.

(6) Informácie tretieho poskytovateľa: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky použitia: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad ochrany dát: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a vyhlásenie o ochrane dát: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Tento web ďalej používa Google Analytics na analýzu tokov návštevníkov, nezávislú od zariadenia, ktorá sa vykonáva pomocou ID používateľov. Vo svojom zákazníckom účte, v „Moje údaje“, „Osobné údaje“ môžete na zariadení nezávislú analýzu svojho používania deaktivovať.

2. Používanie Piwik

(1) Tento web používa webovú analytickú službu Piwik, aby sme mohli vykonávať analýzu používania nášho webu a jeho priebežné zlepšovanie. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Právnym podkladom pre používanie Piwik je článok 6, odsek 1, str. 1, písmeno f DS-GVO

(2) Pre toto vyhodnotenie sa vo vašom počítači ukladajú cookie (podrobnosti k tomu pozrite § 3). Takto získané informácie ukladá zodpovedný poskytovateľ výhradne na svojom serveri v [Nemecku]. Vyhodnocovanie môžete nastaviť zmazaním existujúcich cookie a zabránením ukladaniu cookie. Upozorňujeme na to, že pokiaľ zabránite ukladaniu cookie, nebudete prípadne schopní používať tento web v plnom rozsahu. Zabránenie ukladaniu cookie je možné dosiahnuť vykonaním nastavenia vo vašom internetovom prehľadávači. Zabránenie používaniu Piwik je možné vykonať odstránením začiarknutia a aktiváciou Opt-out pluginu.

(3) Tento web používa Piwik s príponou „AnonymizeIP“. V dôsledku toho sa IP-adresy spracovávajú v skrátenej forme, čím je možné vylúčiť priamu vztiahnuteľnosť ku konkrétnej osobe. IP-adresa, získavaná vaším internetovým prehľadávačom pomocou Piwik sa nebude zlučovať s inými, nami získanými údajmi.

(4) Program Piwik je Open-Source-projekt. Informácie tretích poskytovateľov o ochrane údajov nájdete na http://piwik.org/privacy/policy.

3. Používanie eTracker

(1) Na tomto webe sa na účely marketingu a optimalizácie zbierajú a ukladajú údaje pomocou technológií eTracker GmbH (http://www.etracker.com). Z týchto údajov je možné vytvárať používateľské profily pod pseudonymom. Na to sa môžu používať cookie. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v pomocnej pamäti internetového prehľadávača návštevníka webu. Cookie umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehľadávača. Pomocou technológie eTracker sa získané údaje bez výslovne udeleného súhlasu príslušnej osoby nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tohto webu, a nespájajú sa s osobnými údajmi používateľa pseudonymu. Zber a ukladanie údajov je možné s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odmietnuť zaslaním e-mailu na adresu ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad## (Text: Vylúčte ma, prosím, z počítania eTracker.)

(2) eTracker používame, aby sme mohli vykonávať analýzu používania nášho webu a jeho priebežné zlepšovanie. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ju pre vás ako používateľov zaujímavejšou. Získané údaje sa trvalo ukladajú a pseudonym sa analyzuje. Právnym podkladom pre používanie eTracker je článok 6, odsek 1, str. 1, písmeno f DS-GVO.

(3) Informácie o treťom poskytovateľovi: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Právnym podkladom pre používanie eTracker je článok 6, odsek 1, str. 1, písmeno f DS-GVO.

4. Používaní Jetpack/ehem. Wordpress.com-Stats

(1) Tento web používa webovú analytickú službu Jetpack (predtým: Wordpress.com-Stats), aby sme mohli vykonávať analýzu používania nášho webu a jeho priebežné zlepšovanie. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ju pre vás ako používateľov zaujímavejšou. Ďalej systém používame na opatrenia na ochranu bezpečnosti webu, napríklad na rozpoznávanie napadnutia alebo vírusov. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa Automatic Inc podriadil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov. Právnym podkladom na používanie Jetpack je článok 6, odsek 1, str. 1, písmeno f DS-GVO.

(2) Pre toto vyhodnotenie sa vo vašom počítači ukladajú cookie (podrobnosti k tomu nájdete v § 3). Takto získané informácie sa ukladajú na serveri v USA. Upozorňujeme na to, že pokiaľ zabránite ukladaniu cookie, nebudete prípadne schopní používať tento web v plnom rozsahu. Zabránenie ukladaniu cookie je možné nastavením vášho internetového prehľadávača alebo stlačením tlačidla „Click here to Opt-out“ na webovej stránke http://www.quantcast.com/opt-out.

(3) Táto webová stránka používa Jetpack s rozšírením, ktorého prostredníctvom sa IP-adresy bezprostredne po získaní ďalej spracovávajú v skrátenej forme, aby sa tak vylúčila vztiahnuteľnosť ku konkrétnej osobe.

(4) Informácie o treťom poskytovateľovi: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, a treťom poskytovateľovi sledovacej technológie: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

5. Adobe Analytics (Omniture)

(1) Tento web používa webovú analytickú službu Adobe Analytics (Omniture), aby sme mohli vykonávať analýzu používania nášho webu a jeho priebežné zlepšovanie. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ju pre vás ako používateľa zaujímavejšiu. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné dáta prenášajú do USA, sa Adobe podriadil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym podkladom na používanie Adobe Analytics je článok 6, odsek 1, str. 1, písmeno f DS-GVO.

(2) Pre toto vyhodnotenie sa vo vašom počítači ukladajú cookie (podrobnosti k tomu nájdete v § 3). Takto získané informácie sa ukladajú na serveroch, aj v USA. Upozorňujeme na to, že pokiaľ zabránite ukladaniu cookie, nebudete prípadne schopní používať tento web v plnom rozsahu. Zabránenie ukladaniu cookie je možné vykonať nastavením vášho internetového prehľadávača alebo stlačením tlačidla „Odhlásiť“ na webe http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

(3) Tento web používa Adobe Analytics (Omniture) s nastaveniami „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“, svojou IP-adresou aby sa posledný Oktet skrátil a nahradil generickou, teda už nepriraditeľnou IP-adresou. Tým sa vylúči vztiahnuteľnosť ku konkrétnej osobe.

(4) Informácie o treťom poskytovateľovi: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; ##moc.eboda@ycavirp##; Datenschutzhinweise: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

6. Používanie Nastaviteľnej centrálnej meracej metódy (Skalierbaren Zentralen Messverfahrens - SZM)

(1) Náš web používa meraciu metódu („SZMnG“) INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) na získavanie štatistických parametrov o využívaní našich ponúk. Cieľom merania dosahu je štatistické vyhodnotenie intenzity používania, počtu používateľov webu a správanie pri prechádzaní – na základe jednotnej štandardnej metódy – na zistenie a získanie hodnôt, porovnateľných v rámci celého trhu.
Pre webové ponuky, ktoré sú členom Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (Informačná spoločnosť na zistenie dosahu reklamných nosičov) e. V. (IVW – http://www.ivw.eu) alebo sa zúčastňujú štúdií Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF – http://www.agof.de), sa štatistiky používania pravidelne zverejňujú prostredníctvom AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma – http://www.agma-mmc.de), a IVW a je možné si ich prezerať na príslušných webových stránkach.

1. Spracovanie údajov
INFOnline GmbH získava a spracováva údaje podľa nemeckého Práva na ochranu údajov. Technickými a organizačnými opatreniami sa zaistilo, že jednotliví používatelia nemôžu byť v žiadnom okamihu identifikovaní. Údaje, ktoré majú možný vzťah k určitej, identifikovateľnej osobe, sa čo najskôr anonymizujú.

1.1 Anonymizácia IP-adresy
Na Internete potrebuje každé zariadení na prenos údajov jednoznačnú adresu, takzvanú IP-adresu. Minimálne krátkodobé uloženie IP-adresy je technicky nutné na základe spôsobu fungovania Internetu. IP-adresy sa pred akýmkoľvek spracovaním skrátia a spracujú len v anonymizovanej forme. Nevykonáva sa žiadne ukladanie alebo spracovanie neskrátených IP-adries.

1.2 Geolokalizácia do úrovne spolkových krajín/regiónov
Takzvaná geolokalizácia, teda priradenie zobrazenia webu k miestu zobrazenia, sa vykonáva výhradne na základe anonymizovanej IP-adresy a len do geografickej úrovne spolkových krajín/regiónov. Z takto získaných geografických informácií nie je v žiadnom prípade možné robiť závery týkajúce sa konkrétneho bydliska používateľa.

1.3 Identifikačné číslo zariadenia
Meranie dosahu používa na opätovné rozpoznanie počítačových systémov alternatívne buď cookie s označením „ioam.de“, „Local Storage Object“ alebo anonymný podpis, ktorý sa vytvára z rôznych, automaticky prenášaných informácií vášho internetového prehľadávača. Platnosť cookie je obmedzená na maximálne 1 rok.

1.4 Identifikácia prihlásenia
Na meranie ďalšieho používania (využívania služby rôznymi zariadeniami) je možné identifikáciu používateľov pri prihlásení, pokiaľ sa použije, prenášať ako anonymizovaný kontrolný súčet na INFOnline.

2. Mazanie
Uložené používateľské postupy sa mažú najneskôr po 7 mesiacoch.

3. Odmietnutie
Pokiaľ sa nechcete zúčastňovať meraní, môžete to odmietnuť na nasledujúcom odkaze: http://optout.ioam.de
Iné informácie o ochrane údajov v meracej metóde nájdete na webe INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), ktorý prevádzkuje meraciu metódu, na webe ochrany údajov AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) a na webe ochrany údajov IVW (http://www.ivw.eu).

(2) SZM-metódu používame, aby sme mohli vykonávať analýzu používania nášho webu a jeho priebežné zlepšovanie. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ju pre vás ako používateľov zaujímavejšiu. Právnym podkladom na používanie SZM-metódy je článok 6, odsek 1, str. 1, písmeno f DS-GVO.

JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]